فارسی غزل : اقتدارجاوید

سرِ شاخِ  نہالِ سبز رنگی  دارِ گل است
کہ این جامہ دریدن نیست این گفتارِ گل است

نہالانِ چمن  بستند   سطرِ دلربائی
کہ گفتن با خموشی در گلستان کارِ گل است

کہ اینجا محفلِ رنگِ بہاران کم نباشد
پسِ زندانِ شاہ سلطانیِ دربارِ گل است

روش در وسط مثلِ سطرِ خوش آہنگ و روشن
جہانِ گلستان مجموعہِ افکارِ گل است

برائے  منزلِ نو جادہِ مشکل تراشم
کہ پیشِ خود اگر دارم ہمیں معیارِ گل است

تماشائے فقط دو روزہ می نگرد این خلقت
عجب اسرارِ دنیا  است عجب اسرارِ گل است

You might also like

Leave A Reply

Leave Your Comments for this Post