فارسی غزل : اقتدارجاوید

سامانِ جان بے سروسامان می برَد
ترتیبِ رنگِ بوستان طوفان می برَد

موہوم نقطہ می شوَد مرکز بشوکتش
سینہ    بجاہ تارِ گریبان    می برد

غارت گرِ جہان می جوید شکار گاہ
رونق تمام    دیدہِ حیران    می برد

آہِ دو سرد می کشد بر آتشِ وجود
گردوغبارِ رہگزر    باران    می برد

صبحِ شعاعِ مہر شگافد شبِ سیاہ
یک تارِ خستہ رنگ گریبان می برد

You might also like

Leave A Reply

Leave Your Comments for this Post